IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Panel

Nowoczesne nauczanie tradycji

Koordynator: prof. Dorota Praszałowicz

 

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – profesor psychologii, wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w psychologii kulturowej (ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów) i psychologii religii. Współautorka pierwszej w Polsce publikacji poświęconej diagnozie psychologicznej dzieci w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności. Od 1989 roku prowadzi badania w ośrodkach dla uchodźców i otaczających je społecznościach lokalnych. Realizuje też badania nad procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz cudzoziemców przybywających do Polski, oraz nad dziećmi migrantami – zarówno dziećmi uchodźców, jak i dziećmi polskimi powracającymi z rodzicami z emigracji. Prowadzi treningi kompetencji kulturowych i zapobiegania konfliktom w międzynarodowych organizacjach biznesowych.

 

Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki – znawca i inicjator nowych nurtów w pedagogice. Autor cenionych prac pedagogicznych, publikowanych w kraju i za granicą; redaktor wydawnictw i pism pedagogicznych. Twórca naukowej szkoły edukacji międzykulturowej, a także teorii zachowań tożsamościowych. Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (1993–2007), członek licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowego Uniwersytetu w Żytmierzu. Profesor honorowy Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Chmielnickim i Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki.

 

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – kierownik Katedry Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku, wieloletni dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz rektor UwB w latach 2005–2012, sekretarz naukowy KNP PAN, przewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN, przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Autor książek i artykułów z zakresu edukacji wielo i międzykulturowej, tożsamości, tolerancji, patriotyzmu itp. Organizator cyklicznych konferencji naukowych pod hasłem „Edukacja międzykulturowa” od 1994 roku.

 

Dr hab. Ewa Lipińska – doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Autorka licznych artykułów oraz książek monograficznych z zakresu glottodydaktyki oraz emigracyjnych problemów Polonii, a także wielu podręczników dla uczących się języka polskiego jako nierodzimego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z emigracją, dwujęzycznością i dwukulturowością oraz metodyką nauczania języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a w szczególności nauczania pisania.

Od 1997 roku jest członkiem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, a od 2002 roku należy do Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

 

Dr hab. Anna Seretny – adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Autorka monografii Definicje i definiowanie (1998), Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011), obrazkowego słownika języka polskiego A co to takiego? (2003) oraz podręczników przeznaczonych dla cudzoziemców Kto czyta – nie błądzi (2007), Per aspera ad astra (2008). Współautorka ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (2005), Między językiem ojczystym a obcym (2012), Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce (2013), współredaktor prac poświęconych glottodydaktyce polonistycznej, m.in. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006) oraz Sprawności przede wszystkim (2006), W poszukiwaniu nowych rozwiązań (2008). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się słownictwa w języku obcym, leksykografią pedagogiczną oraz dydaktyką języka odziedziczonego. Od 2002 r. jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów działającego przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a także egzaminatorem z ramienia Komisji.

 

Dr Dorota Andraka – lektor języka polskiego ,od 2005 roku prezes CPSD w Ameryce ,od 1994 Dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii św. Cyryla i Metodego ,członek Rady Polonijnej przy MEN, członek kapituły nagrody Wybitny Polak.

W czasie swojej kadencji zorganizowała kilka konferencji metodycznych dla nauczycieli polonijnych oraz rodziców, w których każdorazowo czynny udział brali wybitni specjaliści z Uniwersytetu Marii Skaldowskiej – Curie z Lublina, Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa, Uniwersytetu Warszawskiego z Warszawy, Akademii Pedagogicznej im. KEN z Krakowa, Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Lublina. Od trzech lat organizuje Targi Edukacyjne w Konsulacie RP w Nowym Jorku.

Stara się ściśle współpracować z organizacjami polonijnymi, które pomagają finansowo Centrali oraz szkołom zrzeszonym w organizacji: Polskim Konsulatem Centrali oraz szkołom zrzeszonym w organizacji: Polskim Konsulatem w Nowym Jorku, Unią Polsko-Słowiańską, Instytutem Piłsudskiego w Nowym Jorku.
Jest organizatorem Międzynarodowego Egzaminu Certyfikowanego z języka polskiego jako obcego, nad którym nadzór pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce, a także inicjatorką podyplomowych studiów o kierunku język polski jako obcy dla nauczycieli polonijnych.

Napisała wiele artykułów na temat szkolnictwa polonijnego oraz wzorów dokumentów do prowadzenia placówki oświatowej.

Na XIII Zjeździe Nauczycieli i Rodziców Szkół Polonijnych w Ameryce zorganizowała warsztaty osobom prowadzącym placówki polonijne: "Organizacja i zarządzanie placówką oświatową poza granicami kraju".

 

Dr Irena Saszko – teolog-ekumenista, filolog, pracownik naukowy Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim.

 

Maria Małaśnicka Miedzianogóra – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany. Przed wyjazdem z Polski pracownik naukowy i kierownik Zakładu Humanistycznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie, następnie doradca metodyczny w Mazowieckim Instytucie Doskonalenia Nauczycieli. Z oświatą polonijną związała się, prowadząc w latach 1983–1990 Studium Metodyki Języka Polskiego dla Nauczycieli Polonijnych przy UMCS.

Uczy języka polskiego jako ojczystego w gminach Kopenhaga i Greve. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii i przewodniczącą Rady Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej, zrzeszającej organizacje nauczycielskie Szwecji, Danii, Norwegii, Islandii i Finlandii. Autorka około 40 specjalistycznych artykułów z dydaktyki języka polskiego, oświaty polonijnej, kulturoznawstwa oraz historii polskiej diaspory w Danii. Współautorka „Raportu o stanie oświaty polonijnej w krajach nordyckich”.

 

Mgr Julia Sierkowa – Prezes Chmielnickiego Oddziału Zjednoczenia Nauczycieli Polskich Ukrainy, pracownik naukowy Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Mgr Magdalena Szelc-Mays – pracownik Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracowała w USA na Uniwersytecie Stanforda oraz w szkole polonijnej w Martinez, w Kalifornii. W latach 2004–2007 pracowała na Uniwersytecie Stanowym w Storrs, w Connecticut. Od siedmiu lat współpracuje z prywatną uczelnią w Rzeszowie – WSIiZ – gdzie uczestniczy w realizacji programów unijnych obejmujących naukę języka polskiego dla studentów z Ukrainy. Najważniejsze publikacje: „A jednak się kręci” 1994; „Nowe słowa, stare rzeczy” 1999, 2000, 2004; „Coś wam powiem” 2000, 2002; „Przeczytaj to głośno” 2007; „Słucham i powtarzam” 2007; „Witamy na Podkarpaciu” 2011; „Napisz to po polsku” 2013. Współautorstwo: „Słowa i słówka” 1992, 1997, 2001; „O ekonomii po polsku” 1999. Książki dla dzieci: „Zielona muzyka” 2001; „Tańce malowane” 2003, „Moje litery. Piszę na A” 2014.

 

Tomasz Karawajczyk – pochodzi z Legnicy. Studiował na PWT (Papieskim Wydziale Teologicznym) we Wrocławiu. Tam też odbył podyplomowe studia dziennikarskie. Pedagog i dziennikarz mieszkający 11 lat w Holandii od roku przebywający w Niemczech.

Od początku swojego pobytu w Holandii silnie zaangażowany w środowiskach polonijnych na rzecz krzewienia języka polskiego i kultury polskiej. Początkowo jako nauczyciel w szkołach sobotnich w Hadze, Rotterdamie i Nijmegen. Współorganizator Wierszowiska czyli Festiwalu Polskiej Poezji dla dzieci w Holandii oraz honorowy członek zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii. W 2012 r. wyróżniony przez holenderską Polonię otrzymując tytuł Polonusa Roku 2012 w kategorii Młody Polak Sukcesu. Współinicjator powołania Kongresu Oświaty Polonijnej, obecnie jego sekretarz.

 

Andrzej Russ – pochodzący z Orłowej, Republika Czeska, polski działacz społeczny na Zaolziu. Absolwent Polskiego Gimnazjum (liceum) im. Juliusza Słowackiego w Orłowej i Akademii Górniczej (Vysoká škola báňská ) w Ostrawie. Z zawodu inżynier górniczy, obecnie na emeryturze. Długoletni członek Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, były prezes koła przy Orłowskim gimnazjum a od r. 2011 prezes Zarządu Głównego.

 

Hanna Matras Sand – absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Ukończyła V Wydział – Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (dawniej Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie). W Norwegii absolwentka NKI-datahøyskole. W 2010 roku powołana przez minister edukacji narodowej panią Katarzynę Hall na członka Rady Oświaty Polonijnej. Jedna z inicjatorek powołania Kongresu Oświaty Polonijnej i jedna z jego założycielek. Wchodzi w skład Rady Naczelnej KOP, reprezentując szkolnictwo polonijne w Norwegii. Od 12 lat związana z Polską Szkołą Sobotnią im. Św. Jana Pawła II w Oslo jako rodzic, członek i prezes Zarządu, a od 6 lat dyrektor szkoły. Jest organizatorką i uczestniczką szeregu kursów i warsztatów metodycznych prowadzonych przez specjalistów m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polonijnego Centrum Nauczycielskiego oraz instytucji norweskich.

 

Bożena Iwanowska – jest od dziewięciu lat koordynatorem Działu Szkolnego Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii w Australii. W tym czasie szkoły oprócz opracowanych planów nauczania zostały wyposażone w pomoce naukowe, materiały metodyczne oraz podręczniki i książki dla różnych poziomach nauczania. Poza  tym Dział Szkolny organizuje konferencje i warsztaty metodyczne dla nauczycieli, imprezy dla uczniów, takie jak: Turniej Wiedzy o Polsce, Koncert Młodych Talentów, Akademia 3-majowa, wręczanie dyplomów konsula generalnego RP dla maturzystów i obozy językowe dla uczniów szkół polskich oraz konkursy i wystawy tematyczne. W tym czasie również wpowadzilismy naukę języka polskiego dla dorosłych oraz nauczanie dzieci języka polskiego od podstaw.

Bożena Iwanowska jest także prezesem Związku Nauczycieli Polskich w Wiktorii oraz członkiem zarządu Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej oraz Rady Naczelnej Kongresu Oświaty Polonijnej, gdzie reprezentuje Australię.

Jest też członkiem Zarządu Stowarzyszenia Profesjonalistów Polskich w Australii, gdzie zajmuje się sprawami stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów pochodzenia polskiego.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim w 1986 roku, jest magistrem ekonomiki o specjalności organizacja i zarzadzanie, ma też kwalifikacje nauczycielskie i podyplomowe studia dla nauczycieli  przedmiotów ekonomicznych. W Australii od 1989 roku, od początku zaczęła pracę w szkole sobotniej, ukończyła LOTE Methodology na Uniwersytecie Monasha.

Zawodowo jest menedżerem Biura Opieki Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii.

 

Anna Jurek – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholożka międzykulturowa i trenerka wrażliwości kulturowej. Od sześciu lat pracuje w Wielkiej Brytanii, edukując Polonię i pracując z kadrą nauczycielską i rodzicami. Jest autorką i współautorką projektów edukacyjnych dotyczących pracy z dziećmi odmiennymi kulturowo i procesu akulturacji. Należy do Polish Psychologists’ Association, organizacji charytatywnej, która świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną dla Polonii.

 

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni