IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Panel

Diaspora polskich Sybiraków w świecie i ich instytucje

Koordynator: dr Hubert Chudzio

 

Prof. dr hab. Mariusz Wołos – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytutu Historii PAN w Warszawie. W latach 2007–2011 dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie i Stały Przedstawiciel PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie dziejów dyplomacji w pierwszej połowie XX wieku, historii Związku Sowieckiego, biografistyki i historii historiografii.

 

Dr hab. Daniel Boćkowski – profesor UwB, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku; profesor nadzwyczajny w Zakład Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, zastępca red. naczelnego „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, redaktor naczelny „Polityka & Bezpieczeństwo”. Badacz dziejów stosunków polsko-sowieckich w czasie II wojny światowej, zagrożeń bezpieczeństwa (fundamentalizm religijny, terroryzm) oraz współczesnego świata islamskiego (MENA).

 

Dr hab. Maria Kalczyńska – profesor Politechniki Opolskiej, Kierownik Katedry Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym WEiZ PO Członek Polskiej Akademii Nauk o/Kraków. Założycielka i wiceprezes Towarzystwa Polonia-Kresy (od 2012), Redaktor naukowy monografii: Kresowianie na Śląsku Opolskim (2012) i Kresowianie na świecie (2013); Organizatorka Opolskich Spotkań z Kulturą i Historią Kresów (od 2011). Specjalizacja naukowa: kultura skupisk polonijnych w Europie, polsko-niemieckie relacje kulturowe, ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, Kresowianie na świecie i w Polsce.

 

Dr Hubert Chudzio – pomysłodawca i dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego (UP) w Krakowie, pracownik Instytutu Historii UP, kierownik Pracowni Historii Przymusowych Migracji UP. Zajmuje się dziejami Wielkiej Emigracji, Księstwa Warszawskiego, Polakami na Bliskim Wschodzie w XIX wieku, zagadnieniami związanymi z przymusowymi migracjami Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki sybirackiej. Jako reżyser filmowy współpracuje z TVP, TVN, TV Planete, TV Discovery. Autor kilkudziesięciu filmów o tematyce archeologicznej i historycznej. Kierownik wypraw naukowych do skupisk sybirackich w Wielkiej Brytanii, Australii i Afryce Wschodniej. Kierownik grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatytułowanego „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków w Wielkiej Brytanii”.

 

Barbara M. J. Kukulska – prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu i redaktor naczelny pisma „Wiadomości Polonijne”. W roku 2006 z jej inicjatywy został założony Związek Sybiraków w Południowej Afryce. Prowadzi prace społeczną w RPA na rzecz tamtejszej polonii. Autorka publikacji dotyczących Polaków w Afryce Południowej. Szczególnie bliska jest jej tematyka sybiracka, bowiem wiele osób z jej rodziny to zesłańcy. W RPA osiedliła się w 1982 roku.

 

Dr Anna Zapalec – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Naukowo zajmuje się problematyką drugiej wojny światowej w kontekście dziejów Polski, ze zwróceniem uwagi zwłaszcza na stosunki polsko-rosyjskie, polsko-ukraińskie i polsko-brytyjskie po 1939 roku. Badania szczegółowe dotyczą m.in. represji i zbrodni okresu stalinizmu ze szczególnym uwzględnieniem deportacji i przymusowych przesiedleń ludności, aresztowań, łagrów sowieckich, dziejów Polaków na Syberii w XX w. Przeprowadziła kwerendy w archiwach polskich, brytyjskich, ukraińskich i rosyjskich, w tym w archiwach lokalnych na Syberii: Jekaterynburg (2011); Irkuck-Krasnojarsk-Tomsk (2011); Omsk (2012); Jakuck (2013); Nowosybirsk (2013); Magadan i obwód magadański (2013).

 

Dr Iwona Drąg-Korga – dyrektor wykonawczy Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, od 23 lat mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie gdzie w 1991 ukończyła studia magisterskie z dziedziny historii, w 2004 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. W 2008 r. skończyła studia magisterskie na Queens College (CUNY) w Nowym Jorku w zakresie informacji naukowej. Jest autorką książki pt. Polska Walczy. Działalność propagandowa rządu RP na uchodźstwie wobec spoleczeństwa amerykańskiego 1939–1945 (2011) oraz artykułów popularno-naukowych o Polonii Amerykańskiej.

 

Dr Adrian Szopa – pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, stypendysta Fundacji Lanckorońskich. Oprócz badań nad historią starożytną, które są jego głównym polem zainteresowań, od 2003 roku zajmuje się zagadnieniem przymusowych migracji ludności polskiej ze szczególnym uwzględnieniem losów polskich Sybiraków. Od 2012 roku realizuje grant badawczy „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii”. Brał m. in. udział w misjach naukowych do Nottingham, Bradford, Leeds, Birmingham i Coventry. Owocem jego prac jest zbiór kilkuset filmowych relacji świadków historii.

 

Zosia i Jurek Biegusowie – oboje urodzili się w czasie wojny. Jerzy na sowieckim zesłaniu w Kazachstanie, Zofia w Niemczech, gdzie wywieziona spod Warszawy jej rodzina zmuszona była do pracy rzecz III Rzeszy. Po wojnie trafili do Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkali w obozach przejściowych dla rodzin polskich. Dzieje tych obozów stały się dla nich materiałem do badań naukowych. Ich efektem jest książka: „Polish resettlement camps in England and Wales 1946–1969”. Obecnie na Wyspach Brytyjskich pracują społecznie. Zostali odznaczeni przez Rząd Polski w Londynie Srebrnymi i Złotymi Krzyżami Zasługi za krzewienie kultury polskiej na uchodźstwie oraz Krzyżem Kombatanckim nadanym przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii.

 

Halina Teresa Szunejko zd. Czekałowska – urodzona w Polsce, w Nowolpolu, pow. Oszmiana, woj. wileńskie, dnia 2 kwietnia 1936. Po ogłoszeniu amnestii przez Teheran i Afrykę Wschodnią dotarła z rodziną do Australii, gdzie w 1950 roku osiedliła się na stałe. Od roku 1960 pracuje społecznie na rzecz Polonii w Zachodniej Australii. Jest autorką wielu wydawnictw o Polonii zachodnioaustralijskiej (w tym: „Polish Community in Western Australia 1950–2006”). Odznaczona przez Rząd Polski na Uchodźstwie w Londynie w 1973 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 1979 – Złotym Krzyżem Zasługi. W 1993 roku uhonorowana przez Rząd RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2003 roku – Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP.

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni